Преводи Сигма Варна
 
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ С НАС
(+359)884-631-800

Политика за защита на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и когато е възможно – че се обработват с тяхно изрично съгласие.

В качеството си на администратор на лични данни и собственик на сайта www.sigma-translations.com, „Сигма Транслейшънс“ ООД отговаря на всички изисквания на Регламент(ЕС) 2016/679, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Никога няма да поискаме от вас предоставянето на чувствителна информация, без да сте дали своето изрично съгласие.

„Сигма Транслейшънс“ ООД разкрива определена лична информация, идентифицираща лицата, единствено на тези свои служители, изпълнители, които трябва да я научат, за целите на изпълнение на съответното задание от страна на „Сигма Транслейшънс“ ООД.

Всяка събрана информация се използва единствено за целите на повторно свързване и няма да се използва за каквито и да е други цели.

 

„Сигма Транслейшънс“ ООД може периодично да променя своята политика за конфиденциалност по своя преценка. „Сигма Транслейшънс“ ООД окуражава посетителите редовно да проверяват настоящата страница за промени в Политиката за конфиденциалност.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Администратор – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Субект на данни – всяко живо същество, което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Профилиране  всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, предназначена за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, или за анализиране или прогнозиране на изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, местоположение, здраве, лични предпочитания, надеждност или поведение. Това определение е свързано с правото на субекта на данните да се противопостави на профилирането и правото да бъде информиран за наличието на профилиране, на мерките, основаващи се на профилирането, и на предвидените последици от профилирането върху лицето.

Нарушение на сигурността на лични данни  нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

Съгласие на субекта на данните  означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

 

ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ „ПРЕВОДАЧИ.ЕУ“ ЕООД

·         Индивидуализиращи данни – име и фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер.

·         Всички други лични данни, които се съдържат в документите и материалите, които доброволно ни предоставяте за превод и легализация по силата на договор.

 

ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сигма Транслейшънс“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнение на поръчките Ви, включително за следните цели:

·         за дейности, свързани с използването на сайта и изпращане на запитвания;

·         за директен маркетинг;

·         за изпълнение на договорните ни задължения с нашите клиенти;

·         за установяване на връзка по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция и завършени поръчки;

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, съхранявани за горните цели ще се обработват активно за срок до прекратяване на договорното правоотношение.

Документите, съдържащи лични данни ще бъдат архивирани за срок от 10 години. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед легитимни интереси или поради други причини сред които, но не само установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъдте уведомени незабавно.

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани от „Сигма Транслейшънс“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като отправите до нас искане в свободен текст.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Сигма Транслейшънс“ ООД  има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

„Сигма Транслейшънс“ ООД  не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·         за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

„Сигма Транслейшънс“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Уебсайтът www.sigma-translations.com автоматично събира определена информация за Вас при неговото използване, като например вашият IP адрес и браузър идентификация. Тази информация се използва единствено за целите на администриране на уебсайта и предоставянето на статистики за оценяване употребата на сайта. Използваме бисквитки единствено, за да запомним Вашите предпочитания по време на посещенията Ви, както и при бъдещи посещения, ако междувременно бисквитката не е била изтрита. Посетителите на сайта на „Сигма Транслейшънс“ ООД, които не желаят да приемат бисквитки, трябва да настроят браузърите си по начин, който ограничава тяхната употреба, преди посещаването на сайта на www.sigma-translations.com, като по този начин се ограничават и определени характеристики от сайта той може да не функционира правилно без помощта на бисквитките.

 

Наименование на Доставчика:

„Сигма Транслейшънс“ ООД 

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

 
Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)


Услуги:
- Превод на частни документи
- Превод на документи за бизнеса
- Легализация на документи
- Специализирани преводи
- Технически преводи
- Медицински преводи
- Юридически преводи
- Образователни документи
- Съдебни документи
- Превод на уебсайт
- Финансови документи


Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Viber: (+359) 876 013 529
WhatsApp: (+359) 876 013529Изпратете ни съобщение:
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
КОНТАКТИ

За въпроси и запитвания не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати:


Сигма Транслейшънс
гр. Варна,
ул. “Фредерик Шопен” 12,
партер дясно (карта)
Обадете ни се:
Тел.: (+359) 52 626 605
GSM: (+359) 884 631 800
Viber: (+359) 876 013 529
WhatsApp: (+359) 876 013 529
Изпратете ни съобщение:
prevodi_sigma@abv.bg
© 2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни.